Team of business people collaborate holding up jigsaw puzzle pieces as a solution to a problemMangfold kan gi rom for andre innfalsvinkler som kan bidra til at flere biter faller på plass i en frivillig organisasjon. Shutterstock image

I en tid preget av økende globalisering og sammensatte samfunn, er diversitet og inkludering blitt sentrale temaer i organisasjonsutvikling. For norske frivillige organisasjoner, som er hjertet av det sivile samfunn, er det viktig å reflektere det mangfoldet som finnes i samfunnet generelt. Dette innebærer å sikre likestilling, øke mangfoldet i ledelsen og skape inkluderende medlemsmiljøer.

Hvorfor er diversitet og inkludering viktig?

Diversitet og inkludering er ikke bare et spørsmål om rettferdighet og likhet, men er også avgjørende for organisasjonens vekst og suksess. Forskning viser at mangfoldige organisasjoner er mer innovative, løsningsorienterte og motstandsdyktige. De er bedre rustet til å håndtere komplekse utfordringer, forstå ulike perspektiver og nå ut til et bredere publikum.

Les også: Slik lager du en moderne giverreise i 2023

Les også: Mangfaldig rekruttering- Frivillighet Norge

Hvordan fremme mangfold og inkludering?

Likestilling

Likestilling bør være en grunnleggende verdi i enhver organisasjon. Dette innebærer å sikre at alle medlemmer, frivillige og ansatte har like muligheter til å delta og bidra, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, religion eller annen bakgrunn.

For å fremme likestilling kan organisasjoner:

 • Implementere og opprettholde retningslinjer for likestilling.

 • Tilby opplæring og bevisstgjøring om likestilling og ikke-diskriminering.

 • Sikre like muligheter for alle i rekrutteringsprosesser, både for ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

Mangfold i ledelsen

Mangfold i ledelsen er viktig for å sikre forskjellige perspektiver og tilnærminger. Dette kan oppnås gjennom:

 • Bevisst rekruttering: Søk aktivt etter kandidater fra forskjellige bakgrunner når du fyller ledige posisjoner.

 • Mentor- og støtteprogrammer: For å hjelpe personer fra underrepresenterte grupper til å utvikle seg og nå ledende posisjoner.

 • Rollemodeller: Ha ledere som reflekterer samfunnets mangfold, for å inspirere og oppmuntre andre.

Inkluderende medlemsmiljøer

Å skape inkluderende medlemsmiljøer handler om å skape et miljø der alle føler seg velkomne, verdsatte og i stand til å bidra fullt ut. Dette kan oppnås gjennom:

 • Åpen og inkluderende kommunikasjon:
  Bruk et språk og en kommunikasjonsstil som er inkluderende og respektfull overfor alle medlemmer.

 • Arrangementer og aktiviteter: Arranger aktiviteter som er tilgjengelige og inkluderende for alle, uavhengig av fysisk evne, økonomisk situasjon, kulturell bakgrunn osv. For eksempel, ved å tilby tolketjenester eller tilpasninger for personer med nedsatt funksjonsevne, kan man sikre at alle kan delta fullt ut.

 • Medlemskapsstruktur: Ha en medlemskapsstruktur som oppmuntrer til mangfold og inkludering, ved å ha lav terskel for medlemskap, og ved å tilby forskjellige typer medlemskap tilpasset forskjellige behov og livssituasjoner.

Samhandling med lokalsamfunnet

Frivillige organisasjoner, som humanitære og interesseorganisasjoner, har ofte en sterk tilknytning til lokalsamfunnet. De kan bruke denne tilknytningen til å fremme mangfold og inkludering på følgende måter:

 • Samarbeid: Samarbeid med lokale organisasjoner, skoler, bedrifter og offentlige institusjoner for å fremme mangfold og inkludering.

 • Representasjon: Sørg for at organisasjonen representerer og speiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

 • Lokalsamfunnsengasjement: Engasjer deg i lokale saker og initiativer som fremmer mangfold og inkludering.

Kulturell sensitivitet

Å være kulturelt sensitiv betyr å anerkjenne og respektere forskjellene og likhetene mellom kulturer. Dette er spesielt viktig i humanitære organisasjoner, som ofte jobber på tvers av kulturelle grenser. Dette kan inkludere:

 • Kulturell kompetanse: Tilby opplæring til ansatte og frivillige om kulturell sensitivitet og interkulturell kommunikasjon.

 • Kulturell tilpasning: Tilpass programmer, tjenester og kommunikasjon til de kulturelle behovene og preferansene til de ulike gruppene organisasjonen betjener.

Les også: Nøkkelen til å tillistvalgte og frivillige til å ta i bruk CRM

Lagbildet Frivillighet Norge cropped-small size

Samfunnet er i endring og organisasjoner som ønsker å påvirke og utgjøre en forskjell i samfunnet må forhold seg til dette  Shutterstock image

Les også: Vi har allerede anbefalt Winorg til en annen medlemsorganisasjon

Avslutning

Å fremme mangfold og inkludering er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og innsats fra hele organisasjonen. Det er ikke bare en etisk forpliktelse, men også en nøkkel til organisasjonens vekst og suksess. Gjennom bevissthet, engasjement og proaktive tiltak, kan frivillige organisasjoner bli ledende krefter for mangfold og inkludering i samfunnet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om CRM fra Winorg